Bình chọn Báo cáo thường niên 2015: Tiêu chí khắt khe hơn