Các dự án thiết kế Profile, Catalogue, Brochure HALI đã thực hiện