Báo cáo thường niên 2016 của Tổng công ty Viglacera được sử dụng cho mục đích cung cấp các thông tin dạng số liệu về tình hình hoạt động cho các cổ đông, đối tác, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Việc thiết kế Báo cáo thường niên 2016 sẽ một số nội dung giống […]

Xem thêm →