Trong mỗi cuốn báo cáo thường niên, Thông điệp của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc có thể coi là những phát ngôn chính thức về định hướng, chiến lược phát triển của DN trong một bối cảnh mới, niên độ kinh doanh mới. Trước thực tế nền kinh tế đất nước vừa manh […]

Xem thêm →