Mối quan hệ giữa chất lượng quản trị công ty và chất lượng báo cáo công ty, nói rộng ra là chất lượng thông tin cho cổ đông, không hề có tính một chiều đơn giản. Trong thời gian gần đây, qua theo dõi những bình luận về vấn đề chất lượng quản trị công […]

Xem thêm →