Báo cáo thường niên 2016 của mỗi doanh nghiệp đều có các cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến sự hoàn thiện trong hoạt động thực tế và trong cách thể hiện mình trên các ấn phẩm ghi dấu ấn hàng năm của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch […]

Xem thêm →