Báo cáo thường niên 2016 và triển vọng 2017 chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích giúp cổ đông, nhân viên và những đối tác tiềm năng biết được tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 cũng như triển vọng, định hướng phát triển của năm 2017. Thông qua Báo cáo […]

Xem thêm →