Thiết kế Báo cáo thường niên 2018 của mỗi doanh nghiệp đều có các cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều phải theo một quy chuẩn chung đó là quy định về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã được quy định trong Thông tư 52/2012/TT-BTC. Nhìn […]

Xem thêm →