Do không có sản phẩm hữu hình, nên thiết kế profile cho doanh nghiệp dịch vụ khác biệt hơn profile ngành khác. Thiết kế profile là tạo ra một ấn phẩm quảng cáo đặc biệt. Profile hay hồ sơ năng lực giới thiệu năng lực công ty từ lịch sử phát triển; cơ cấu tổ […]

Xem thêm →