Nhận thức đôi khi không chỉ chiếm nửa cuộc chiến mà là cả cuộc chiến. Trong cộng đồng marketing có 2 trường phái đối lập nhau. Một nhóm cho rằng sản phẩm quan trọng hơn, còn nhóm thứ hai cho rằng thương hiệu quan trọng hơn. Nhóm thứ nhất tin rằng kẻ chiến thắng trong […]

Xem thêm →