Kỷ yếu Dabaco – Tiếp bước truyền thống xây dựng tương lai