HALI chuẩn bị cho cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2015